Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Corciano.pl
Oblíbené Oblíbené
0
Košík
0
Košík
Szukaj

Obchodní podmínky obchodu

Obchodní podmínky obchodu


I. Obecná ustanovení 

1. E-shop Corciano.pl (dále jako: Obchod) provozovaný na adrese https://corciano.pl je veden společností „EUROHIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě (02-699), ul. Kłobucka 23D č. d. 18, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Oblastním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě XIII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000646581, NIP (DIČ): 9512422507, REGON (IČO): 365847535, se základním kapitálem ve výši 1 000 000,00 PLN uhrazeným v pln výši (dále jako: Prodávající).

2. Kontaktní údaje Prodávajícího umožňující Zákazníkovi kontakt s Prodávajícím jsou následující:

1) poštovní adresa: EUROHIT Sp. z o.o. Pobočka v Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż;

2) telefonní číslo: +48 22 100 1234, +48 697 000 888;

3) adresa elektronické pošty: sklep@corciano.pl.

3. Obchod nabízí k prodeji výhradně zcela nové, nepoužívané výrobky bez fyzických a právních vad, legálně uvedené na polský trh.

4. Ceny zboží a dopravy uvedené v obchodě jsou koncové ceny (s DPH) a jsou vyjádřeny v polských zlotých (PLN).

II. Objednávky

1. Základním způsobem podání objednávky je nákup v Obchodě. Alternativní formou objednání je také telefonická objednávka podaná prostřednictvím infolinky Prodávajícího.

2. Pro správnou realizaci objednávky je Zákazník povinen uvést kompletní nezbytné kontaktní údaje a adresu pro doručení zásilky.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na ověření objednávky pomocí elektronické pošty nebo telefonu před realizací objednávky.

4. Čas zahájení realizace objednávky se počítá od okamžiku připsání plné částky na bankovní účet operátora, potvrzení platby kartou nebo provedení rychlého převodu pomocí operátora externího systému, nebo, v případě objednávek na dobírku, od potvrzení skladového stavu a potvrzení přijetí objednávky pomocí elektronické pošty.

5. Prodávající odesílá zásilky během 24 h od okamžiku, kdy zaměstnanec obchodu potvrdil přijetí objednávky k realizaci, což v případě kurýrních zásilek znamená realizaci objednávky maximálně do 48 h (24 h na odeslání + 24 h na doručení kurýrem), pokud byla objednávka podána před 13:00. K objednávkám podaným po 13:00 se přistupuje jako k „zítřejším“ objednávkám.

6. V případě objednání většího množství výrobků, včetně výrobků označených na stránkách jako dostupných v průběhu nejbližších hodin nebo dnů, se odeslání zásilky může zpozdit, adekvátně k informaci na stránce a stavu výrobku.

7. V případě registrovaných uživatelů se zásilky odesílají na adresu uvedenou při zakládání účtu. V případě uživatelů, kteří provádějí najednou nákup a registraci, definuje doručovací adresu zákazník při podávání objednávky.

8. Cena dopravy se vypočítává na základě hmotnosti, rozměrů a množství objednaných výrobků. Pro jednotlivé sekce sortimentu jsou navíc stanoveny limitní částky, nad něž plat akční doprava zdarma. Detaily týkající se limitních částek se nacházejí v příslušné tabulce.

9. Kliknutí na tlačítko „objednávám“ v košíku nepředstavuje ani nabídku ani transakci v občanskoprávním smyslu. K transakci dochází v okamžiku, kdy zaměstnanec obchodu potvrdí přijetí objednávky k realizaci.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Dle zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (konsolidované znění: Sb. z. 2020, pol. 287 ve znění pozdějších předpisů) má Zákazník, který je spotřebitel, právo na písemné odstoupení od uzavírané kupní smlouvy bez uvedení příčiny ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne obdržení zásilky nebo ode dne obdržení posledního výrobku spadajícího do objednávky – v případě, kdy jsou výrobky zakoupené v rámci jedné objednávky dodávány po částech.

2. Oprávnění uvedená v odst. 1 přináleží také fyzické osobě uzavírající smlouvo přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu ní vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.

3. V jiných případech než těch stanovených v odst. 1 a 2 právo na odstoupení od kupní smlouvy nepřináleží.

4. Pro dodržení lhůty na odstoupení od kupní smlouvy stačí, když Zákazník předloží prohlášení před vypršením lhůty uvedené v odst. 1.

5. Prohlášení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na odkazu: http://www.eurohit.com.pl/reklamacje/wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.doc. Použití formuláře ovšem není povinné. Prohlášení o odstoupení může být odesláno pomocí tradiční pošty na adresu Prodávajícího: EUROHIT Sp. z o.o. Pobočka v Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, nebo elektronickou cestou na e-mailovou adresu: sklep@corciano.pl. V případě, že Zákazník zasílá prohlášení elektronickou cestou, Prodávající okamžitě zašle Zákazníkovi na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.

7. Zákazník zodpovídá za snížení hodnoty produktu vyplývající z jeho používání jinak, než bylo nezbytné pro zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti výrobku.

8. Zákazník je povinen vrátit výrobek Prodávajícímu nebo ho předat osobě oprávněné Prodávajícím k převzetí neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne podání prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, leda by Prodávající navrhl, že výrobek sám vyzvedne. Lhůta bude dodržena, pokud Zákazník odešle výrobek před vypršením tohoto termínu. Adresa, na níž má Zákazník vrátit výrobek, je: EUROHIT Sp. z o.o. Pobočka v Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

10. Prodávající vrátí Zákazníkovi náklady na dodání vraceného výrobku k Prodávajícímu do výše odpovídající nejlevnější možnosti dopravy dostupné v Obchodě. Pokud si Zákazník vybere jiný než nejlevnější běžný způsob dodání zboží nabízený Prodávajícím v Obchodě, není Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi jím vynaložené další náklady.

11. Spotřebitel hradí všechny přímé náklady na vrácení věci (např. balné, náklady na zajištění).

12. Prodávající vrací Zákazníkovi všechny platby, které provedl, včetně nákladů na doručení zboží neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy.

13. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil Zákazník, leda by Zákazník vyjádřil souhlas s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

14. Pokud Prodávající nenavrhl, že sám odebere produkt od Zákazníka, může zastavit vrácení platby obdržené od Zákazníka do okamžiku obdržení produktu zpět nebo dodání dokladu o jeho odeslání Zákazníkem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

IV. Reklamace

1. Vůči Zákazníkovi, který je spotřebitel, nese Prodávající zodpovědnost za rozpor zboží s kupní smlouvou dle pravidel definovaných v ustanoveních ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (konsolidované znění: Sb. z. 2020, pol. 287 ve znění pozdějších předpisů).

2. Zodpovědnost za rozpor zboží s kupní smlouvou dle pravidel definovaných v odst. 1 Prodávající nese také vůči fyzické osobě uzavírající smlouvo přímo související s jejím podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu profesní charakter, vyplývající především z předmětu ní vykonávané činnosti, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a Informacích o podnikání.

3. V případech jiných než definovaných v odst. 1 a 2 Prodávající vůči Zákazníkovi nese zodpovědnost za vady zboží dle pravidel definovaných v ustanoveních občanského zákoníku týkajících se záruky za vady, a veškeré reklamace a nároky lze hlásit v souladu s uvedenými předpisy způsobem uvedeným v odst. 5. Ustanovení tohoto oddílu se neuplatňují, s výjimkou odst. 7.

4. V případě, kdy byla kupní smlouva uzavřena do 31. prosince 2022, nese i vůči Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, Prodávající zodpovědnost za fyzické nebo právní vady zboží dle pravidel definovaných v ustanoveních občanského zákoníku týkajících se záruky, ve znění platném do dne 31. prosince 2022.

5. Reklamaci lze oznámit Prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1) písemně na adresu: EUROHIT Sp. z o.o. Pobočka v Libiążu, oddělení reklamací, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż;

2) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: sklep@corciano.pl.

6. V případě odeslání prohlášení elektronickou cestou Prodávající okamžitě zašle Zákazníkovi na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení reklamace.

7. V reklamaci je nutné uvést:

1) v čem spočívá rozpor výrobku se smlouvou (v případě zodpovědnosti založené na ustanoveních občanského zákoníku týkajících se závady – stručný popis vady);

2) kontaktní údaje Zákazníka podávajícího reklamaci;

3) požadavek Zákazníka v souvislosti se zjištěným rozporem výrobku se smlouvou (v případě zodpovědnosti založené na ustanoveních občanského zákoníku ohledně záruky – požadavek zákazníka v souvislosti s vadou výrobku).

8. Uvedení informací uvedených v odst. 7 má usnadnit a urychlit posouzení reklamace Prodávajícím. Neuvedení informací neovlivní účinnost reklamace podané s jejich vynecháním.

9. K reklamaci může Zákazník přiložit důkazy (např. fotografie) týkající se předmětu reklamace. Také Prodávající se může na Zákazníka obrátit se žádostí o zaslání důkazů (např. fotografií) nebo o uvedení doplňujících informací pro usnadnění nebo urychlení posouzení reklamací.

10. Prodávající zaujme stanovisko k reklamaci nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud je Zákazník spotřebitel nebo osoba uvedená v odst. 2 a prodávající se k reklamačnímu požadavku nevyjádří ve lhůtě 14 dnů, přijímá se, že Prodávající požadavek Zákazníka uznal za opodstatněný.

11. V případě, kdy se ukáže být pro vyjádření se Prodávajícího k reklamaci Zákazníka nebo uplatnění práv Zákazníka nezbytné dodat výrobek Prodávajícímu, bude Prodávající informovat Zákazníka o nutnosti a způsobu dodání produktu k Prodávajícímu na náklady Prodávajícího.

12.  Produkty zasílané v rámci reklamačního řízení odesílejte na adresu: EUROHIT Sp. z o.o., pobočka v Libiążu, oddělení reklamací, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

13. Podrobné informace o možnosti, aby spotřebitel využil mimosoudní způsoby posuzování reklamací a vymáhání nároků se nacházejí na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (https://polubowne.uokik.gov.pl/) a v sídlech a na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů, tedy: Vojvodský inspektorát obchodní inspekce, okresní (městské) spotřebitelské ombudsmany a sociální organizace, mezi jejichž statutární úkoly patří ochrana spotřebitelů. Kromě toho je na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr dostupná platforma webového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na evropské úrovni (tzv. platforma ODR), která představuje interaktivní a vícejazyčnou webovou stránku s bodem komplexní obsluhy pro spotřebitele a podnikatele směřující k mimosoudnímu vyřešení sporu týkajícího se smluvních závazků plynoucích z internetové kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou.

VI. Záruka

1. Na produkt nebo jeho části může být udělena záruka. Záruka může být udělena jiným subjektem, než je Prodávající (výrobcem). V případě, kdy byla na produkt poskytnuta záruka, se informace o ní a také její obsah, budou nacházet u popisu produktu v Obchodě. Prodávající také k prodanému produktu přiloží záruční list.

2. Na Zákazníkovi je volba základu podání reklamace, jímž může být zákonná záruka nebo záruka výrobce.

VI. Informace o možných způsobech platby

Zákazník si může vybrat následující formy platby za objednané zboží: Platby BLIK, platební karty, elektronický převod prostřednictvím externího platebního systému imoje obsluhovaného firmou ING Bank Śląski S.A. s sídlem v Katovicích.

VII. Nevyzvednutí zásilky

1. V případě, že Zákazník nemůže vyzvednout zásilku, je povinen o tom Obchod informovat pomocí elektronické pošty nebo telefonicky.

2. V případě nevyzvednutých zásilek nebo zásilek, které příjemce odmítl převzít, si obchod vyhrazuje právo odmítnout realizovat objednávky v budoucnu, omezit způsoby platby na platbu předem a/nebo naúčtovat další náklady na dopravu v případě opětovného odeslání k Zákazníkovi.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny na stránkách použité obchodní známky, logotypy, názvy a jiné prvky podléhající ochraně představují výhradní vlastnictví jejich výrobců/držitelů a v obchodě byly použity výhradně pro informační účely.

2. Ve věcech neupravených v těchto obchodních podmínkách se uplatňují obecně platné předpisy polského práva.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl