Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Corciano.pl
Oblíbené Oblíbené
0
Košík
0
Košík
Szukaj

Reklamace

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Dodaj załącznik
Opcjonalne

Odstoupení, reklamace a záruka.

 

Odstoupení.

 

 

Jak probíhá proces reklamace výrobku?

 

Kontakt s námi – nahlaste nám záruční reklamaci odesláním e-mailové zprávy na adresu pomoc@serwispro.eu nebo telefonicky zavoláním na 221006364.

Formulář – stáhněte a vyplňte http://www.eurohit.com.pl/reklamacje/wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.doc

Vyzvednutí – dohodneme kurýra, který od vás vyzvedne reklamované zboží.

Expertíza – specializovaný servis provede testování zboží.

Rozhodnutí – vydáme rozhodnutí, o kterém vás budeme informovat mailem, písemně nebo telefonicky.

 

 

REKLAMACE – EUROHIT Sp. z o.o.

 

ul. Leśna 73

 

32-590 Libiąż

 

Polsko

 

 

Právo na odstoupení od smlouvy.

 

1. Zákazník může v lhůtě 14 dní odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení jakékoliv příčiny. Zákazník odstupuje od kupní smlouvy podáním prohlášení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy. K dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, že zákazník odešle prohlášení před vypršením uvedeného termínu.

 

2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat na formuláři s využitím vzoru, který se nachází v příloze č. 2 k zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, nebo vzoru tvořícího přílohu k těmto obchodním podmínkám. Podání prohlášení na formuláři ovšem není povinné.

 

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze odeslat: 1) pomocí tradiční pošty na následující adresu: EUROHIT Sp. z o.o., Dział Reklamacji (reklamační oddělení), ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż; 2) elektronickou cestou odesláním prohlášení na e-mailovou adresu: pomoc@serwispro.eu. V případě odeslání prohlášení elektronickou cestou obchod zákazníkovi neprodleně zašle na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 

4. Běh lhůty na odstoupení začíná ode dne dodání zakoupeného zboží zákazníkovi nebo jím uvedené osobě, jiné než přepravce. V případě, kdy kupní smlouva zahrnuje mnoho zboží, které se dodává zvlášť, po šaržích nebo po částech, běží 14denní lhůta na odstoupení ode dne dodání posledního kusu zboží, šarže nebo části.

 

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, je tato považována za neuzavřenou.

 

6. Zákazník má povinnost okamžitě, nejpozději v termínu 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu nebo ho předat osobě oprávněné prodávajícím k převzetí, leda by Prodávající navrhl, že sám vyzvedne zboží. Pro dodržení této lhůty stačí odeslání zboží před jejím vypršením na adresu prodávajícího: EUROHIT Sp. z o.o., Dział Reklamacji (reklamační oddělení), ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

 

7. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí zákazníkovi okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny jím provedené platby, včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající není povinen vrátit zákazníkovi ním nesené přímé náklady na vrácení zboží, protože přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník. Pokud si zákazník vybral jiný než nejlevnější běžný způsob dodání věci nabízený prodávajícím, není prodávající povinen vrátit zákazníkovi jím vynaložené další náklady.

 

8. Vrácení platby prodávající provede s využitím těch samých platebních metod, jaké použil zákazník v původní transakci, leda by zákazník jasně souhlasil s jiným řešením, které se pro něj nebude pojit se žádnými náklady. Prodávající může zastavit vrácení platby do okamžiku obdržení zboží zpět nebo dodání dokladu o jeho odeslání, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

 

9. Zákazník zodpovídá za pokles hodnoty zboží, které je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

 

10. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku zákazníkovi nenáleží ve vztahu k smlouvám:

 

1) o poskytování služeb, pokud prodávající plně realizoval službu s jasným souhlasem zákazníka, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

 

2) v níž cena nebo odměna závisí na kolísání finančního trhu, nad nímž nemá prodávající kontrolu, a k nimž může dojít před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy;

 

3) ve které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace zákazníka nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

 

4) ve které je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín použitelnosti;

 

5) v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

 

6) ve které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

 

7) ve které jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy a jejichž dodání může proběhnout teprve po vypršení 30 dní a jejichž hodnota závisí na kolísání trhu, nad kterým podnikatel nemá kontrolu;

 

8) ve které zákazník jasně žádal, aby za ním prodávající přijel kvůli provedení spěšné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje navíc jiné služby než ty, jejichž vykonání zákazník žádal, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi náleží ve vztahu k dalším službám nebo věcem;

 

9) ve které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném balení, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

 

10) o dodání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

 

11) uzavřené cestou veřejné aukce;

 

12) o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro obytné účely, převozu věcí, pronájmu automobilů, gastronomie, služeb spojených s odpočinkem, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud byl ve smlouvě určen den nebo období poskytovaní služby;

 

13) o dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo jasným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

11. Právo na odstoupení od smlouvy popsané v obchodních podmínkách výše přináleží zákazníkovi, který je spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku, tedy fyzické osobě uzavírající s prodávajícím kupní smlouvu v rámci obchodu, jejíž předmět není přímo spojen s její podnikatelskou nebo profesní činností.

 

Odkaz ke stažení formuláře odstoupení od smlouvy ->

http://www.eurohit.com.pl/reklamacje/wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.doc

 

 

Reklamace.

 

Pokud chcete nahlásit reklamaci, napište na e-mailovou adresu: pomoc@serwispro.eu

 

Reklamace a záruka.

 

1. Prodávající má povinnost dodat zákazníkovi věc bez vad. Prodávající má vůči zákazníkovi zodpovědnost, pokud má prodaná věc fyzickou nebo právní vadu (záruka) dle pravidel definovaných ve všeobecně platných právních předpisech, především v občanském zákoníku.

 

2. V případě výskytu vady zboží zakoupeného u prodávajícího má zákazník právo na reklamaci.

 

2.a Pokud jste podnikatel, stanovme společně, že vylučujeme naši zodpovědnost plynoucí ze záruky za fyzické a právní vady výrobku. Především s vámi činíme dohodu, že jako prodávající neponeseme zodpovědnost ani za skryté vady výrobky. Tato podmínka se netýká soukromých nákupů (bod 1 d).

[Právní základ: čl. 558 § 1 zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník.]

 

3. Reklamaci lze podat jedním z níže uvedených způsobů: 1) písemně na adresu: EUROHIT Sp. z o.o., Dział Reklamacji (reklamační oddělení), ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż; 2) prostřednictvím elektronické pošty na adresu: pomoc@serwispro.eu. V případě odeslání prohlášení elektronickou cestou prodejce zákazníkovi neprodleně zašle na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení obdržení reklamace.

 

4. Doporučuje se v reklamaci uvést: 1) konkrétní popis vady, 2) kontaktní údaje zákazníka podávajícího reklamaci, 3) požadavek zákazníka v souvislosti s vadou zboží. Uvedení informací výše není povinné, jde o pouhé doporučení, které má za cíl usnadnit a urychlit posouzení reklamace prodávajícím. Neuvedení informací neovlivní účinnost reklamací podaných s jejich vynecháním.

 

5. Prodávající se vyjádří k požadavku reklamujícího okamžitě, a pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku – nejpozději ve lhůtě 14 dnů. Pokud je zákazník spotřebitel ve smyslu občanského práva, a prodávající se k reklamačnímu požadavku nevyjádří ve lhůtě 14 dnů, přijímá se, že požadavek zákazníka uznal za opodstatněný.

 

6. V případě, kdy se ukáže být pro vyjádření se prodávajícího k reklamaci zákazníka nebo uplatnění práv zákazníka plynoucích ze záruky nezbytné dodat výrobek prodávajícímu, bude prodávající informovat zákazníka o nutnosti dodat zboží k prodávajícímu na náklady prodávajícího. Žádost o dodání výrobku neovlivňuje běh lhůty na vyjádření se prodávajícího k reklamaci zákazníka, ani nenarušuje právo zákazníka požadovat po prodávajícím demontáž vadného zboží a opětovnou montáž zboží po provedení jeho výměny za kus bez vad nebo po odstranění vady, zmínění v čl. 561 [1] občanského zákoníku.

 

7. Zboží zasílané v rámci reklamačního řízení odesílejte na adresu: EUROHIT Sp. z o.o., Dział Reklamacji (reklamační oddělení), ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

 

8. V případě, kdy byla na zboží poskytnuta záruka, se informace o ní a také její obsah budou nacházet u popisu výrobku v obchodě. Prodávající také k prodanému zboží přiloží záruční list.

 

9. Na zákazníkovi je volba základu podání reklamace, jímž může být zákonná záruka nebo záruka výrobce.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl